YRS là gì? Nghĩa của từ yrs

YRS là gì?

YRS“Years” trong tiếng Anh.

YRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YRS“Years”.

Years: Năm.

Một số kiểu YRS viết tắt khác:

Yakima Research Station: Trạm nghiên cứu Yakima.

Youth Resources and Sports: Tài nguyên Thanh niên và Thể thao.

Giải thích ý nghĩa của YRS

YRS có nghĩa “Years”, dịch sang tiếng Việt là “Năm”.