YSA là gì? Nghĩa của từ ysa

YSA là gì?

YSA“Young Single Adult” trong tiếng Anh.

YSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YSA“Young Single Adult”.

Young Single Adult: Thanh niên Độc thân.

Một số kiểu YSA viết tắt khác:

Youth Service America: Dịch vụ Thanh niên Mỹ.

Young Socialist Alliance: Liên minh xã hội chủ nghĩa trẻ.

Giải thích ý nghĩa của YSA

YSA có nghĩa “Young Single Adult”, dịch sang tiếng Việt là “Thanh niên Độc thân”.