YTDP là gì? Nghĩa của từ ytdp

YTDP là gì?

YTDP“Y tế Dự phòng” trong tiếng Việt.

YTDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YTDP“Y tế Dự phòng”.

Y tế Dự phòng.

Giải thích ý nghĩa của YTDP

YTDP có nghĩa “Y tế Dự phòng” trong tiếng Việt.