YTẾ là gì? Nghĩa của từ ytế

YTẾ là gì?

YTẾ“Y tế” trong tiếng Việt.

YTẾ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YTẾ“Y tế”.

Y tế.

Giải thích ý nghĩa của YTẾ

YTẾ có nghĩa “Y tế” trong tiếng Việt.