YTT là gì? Nghĩa của từ ytt

YTT là gì?

YTT“Yoshi Topsy-Turvy” trong tiếng Anh.

YTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YTT“Yoshi Topsy-Turvy”.

Yoshi Topsy-Turvy: Yoshi Topsy-Turvy.

Giải thích ý nghĩa của YTT

YTT có nghĩa “Yoshi Topsy-Turvy”, dịch sang tiếng Việt là “Yoshi Topsy-Turvy”.