YU là gì? Nghĩa của từ yu

YU là gì?

YU“York University” trong tiếng Anh.

YU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YU“York University”.

York University: Đại học York.

Giải thích ý nghĩa của YU

YU có nghĩa “York University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học York”.