YUG là gì? Nghĩa của từ yug

YUG là gì?

YUG“Former Yugoslavia” trong tiếng Anh.

YUG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YUG“Former Yugoslavia”.

Former Yugoslavia: Nam Tư cũ.
ISO 3166 bát quái, lỗi thời 2003.

Giải thích ý nghĩa của YUG

YUG có nghĩa “Former Yugoslavia”, dịch sang tiếng Việt là “Nam Tư cũ”.