YV là gì? Nghĩa của từ yv

YV là gì?

YV“Yottavolt” trong tiếng Anh.

YV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YV“Yottavolt”.

Yottavolt: Yottavolt.

Một số kiểu YV viết tắt khác:

Yoctovolt: Yoctovolt.
yV.

Giải thích ý nghĩa của YV

YV có nghĩa “Yottavolt”, dịch sang tiếng Việt là “Yottavolt”.