YYMMDD là gì? Nghĩa của từ yymmdd

YYMMDD là gì?

YYMMDD“Year Year Month Month Day Day” trong tiếng Anh.

YYMMDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YYMMDD“Year Year Month Month Day Day”.

Year Year Month Month Day Day: Năm năm, tháng tháng, ngày ngày.

Giải thích ý nghĩa của YYMMDD

YYMMDD có nghĩa “Year Year Month Month Day Day”, dịch sang tiếng Việt là “Năm năm, tháng tháng, ngày ngày”.

Khi thấy từ này thì nó sẽ đề cập đến ngày tháng năm, với YY (Year Year) là 2 số cuối của năm, MM (Month Month) là 2 số của tháng và DD (Day Day) là 2 số của ngày. Chẳng hạn như 210503 hiểu theo YYMMDD, thì đó là ngày 03 tháng 05 năm 2021.