YYY là gì? Nghĩa của từ yyy

YYY là gì?

YYY“Year Year Year” trong tiếng Anh.

YYY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YYY“Year Year Year”.

Year Year Year: Năm Năm Năm.

Giải thích ý nghĩa của YYY

YYY có nghĩa “Year Year Year”, dịch sang tiếng Việt là “Năm Năm Năm”.