ZAS là gì? Nghĩa của từ zas

ZAS là gì?

ZAS“Zylinder Abschaltung System” trong tiếng Anh.

ZAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZAS“Zylinder Abschaltung System”.

Zylinder Abschaltung System: Hệ thống Zylinder Abschaltung.

Giải thích ý nghĩa của ZAS

ZAS có nghĩa “Zylinder Abschaltung System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Zylinder Abschaltung”.