ZCM là gì? Nghĩa của từ zcm

ZCM là gì?

ZCM“ZENworks Configuration Management” trong tiếng Anh.

ZCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZCM“ZENworks Configuration Management”.

ZENworks Configuration Management: Quản lý cấu hình ZENworks.

Giải thích ý nghĩa của ZCM

ZCM có nghĩa “ZENworks Configuration Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý cấu hình ZENworks”.