ZCMK là gì? Nghĩa của từ zcmk

ZCMK là gì?

ZCMK“Zone Control Master Key” trong tiếng Anh.

ZCMK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZCMK“Zone Control Master Key”.

Zone Control Master Key: Khóa chính kiểm soát vùng.

Giải thích ý nghĩa của ZCMK

ZCMK có nghĩa “Zone Control Master Key”, dịch sang tiếng Việt là “Khóa chính kiểm soát vùng”.