ZERO là gì? Nghĩa của từ zero

ZERO là gì?

ZERO“Number 0” trong tiếng Anh.

ZERO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZERO“Number 0”.

Number 0: Số 0.

Một số kiểu ZERO viết tắt khác:

Zero Redundancy Optimizer: Trình tối ưu hóa dự phòng bằng 0.
ZeRO.

Zero Emission Resource Organisation: Tổ chức tài nguyên không phát thải.

Giải thích ý nghĩa của ZERO

ZERO có nghĩa “Number 0”, dịch sang tiếng Việt là “Số 0”.