ZIP là gì? Nghĩa của từ zip

ZIP là gì?

ZIP“Zone Improvement Plan” trong tiếng Anh.

ZIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZIP“Zone Improvement Plan”.

Zone Improvement Plan: Kế hoạch Cải tạo Khu vực.
mã.

Giải thích ý nghĩa của ZIP

ZIP có nghĩa “Zone Improvement Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch Cải tạo Khu vực”.