ZOE là gì? Nghĩa của từ zoe

ZOE là gì?

ZOE“Zinc Oxide Eugenol” trong tiếng Anh.

ZOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZOE“Zinc Oxide Eugenol”.

Zinc Oxide Eugenol: Kẽm Oxit Eugenol.

Một số kiểu ZOE viết tắt khác:

Zombie Orpheus Entertainment.

Zone Of Exclusion: Vùng loại trừ.

Zimbabwe Orphans through Extended Hands: Trẻ mồ côi Zimbabwe nhờ Bàn tay mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của ZOE

ZOE có nghĩa “Zinc Oxide Eugenol”, dịch sang tiếng Việt là “Kẽm Oxit Eugenol”.