ZOPFAN là gì? Nghĩa của từ zopfan

ZOPFAN là gì?

ZOPFAN“Zone of Peace, Freedom And Neutrality” trong tiếng Anh.

ZOPFAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZOPFAN“Zone of Peace, Freedom And Neutrality”.

Zone of Peace, Freedom And Neutrality: Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập.

Giải thích ý nghĩa của ZOPFAN

ZOPFAN có nghĩa “Zone of Peace, Freedom And Neutrality”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập”.