ZZZ là gì? Nghĩa của từ zzz

ZZZ là gì?

ZZZ“To be tired” trong tiếng Anh.

ZZZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZZZ“To be tired”.

To be tired: Mệt mỏi.
ngủ.

Giải thích ý nghĩa của ZZZ

ZZZ có nghĩa “To be tired”, dịch sang tiếng Việt là “Mệt mỏi”.