0D là gì? Nghĩa của từ 0d

0D là gì?

0D“Zero-dimensional” trong tiếng Anh.

0D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 0D“Zero-dimensional”.

Zero-dimensional: Không chiều.

Giải thích ý nghĩa của 0D

0D có nghĩa “Zero-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Không chiều”.