TOWS là gì? Nghĩa của từ tows

TOWS là gì?

TOWS“Threats, Opportunities, Weaknesses and Strengths” trong tiếng Anh.

TOWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TOWS“Threats, Opportunities, Weaknesses and Strengths”.

Threats, Opportunities, Weaknesses and Strengths: Các mối đe dọa, cơ hội, điểm yếu và điểm mạnh.

Giải thích ý nghĩa của TOWS

TOWS có nghĩa “Threats, Opportunities, Weaknesses and Strengths”, dịch sang tiếng Việt là “Các mối đe dọa, cơ hội, điểm yếu và điểm mạnh”.