KNOW là gì? Nghĩa của từ know

KNOW là gì?

KNOW“Kalamazoo Nonviolent Opponents of War” trong tiếng Anh.

KNOW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KNOW“Kalamazoo Nonviolent Opponents of War”.

Kalamazoo Nonviolent Opponents of War: Kalamazoo Những người phản đối chiến tranh bất bạo động.

Một số kiểu KNOW viết tắt khác:

Kentucky Network of Outdoor Women: Mạng lưới phụ nữ ngoài trời Kentucky.

Giải thích ý nghĩa của KNOW

KNOW có nghĩa “Kalamazoo Nonviolent Opponents of War”, dịch sang tiếng Việt là “Kalamazoo Những người phản đối chiến tranh bất bạo động”.