1, là gì? Nghĩa của từ 1,

1, là gì?

1,“Onekama, Michigan” trong tiếng Anh.

1, là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 1,“Onekama, Michigan”.

Onekama, Michigan: Onekama, Michigan.
Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của 1,

1, có nghĩa “Onekama, Michigan”, dịch sang tiếng Việt là “Onekama, Michigan”.