1D là gì? Nghĩa của từ 1d

1D là gì?

1D“One-dimensional” trong tiếng Anh.

1D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 1D“One-dimensional”.

One-dimensional: Một chiều.

Giải thích ý nghĩa của 1D

1D có nghĩa “One-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Một chiều”.