2.5D là gì? Nghĩa của từ 2.5d

2.5D là gì?

2.5D“Two-and-a-half-dee” trong tiếng Anh.

2.5D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2.5D“Two-and-a-half-dee”.

Two-and-a-half-dee: Hai-rưỡi-dee.

Giải thích ý nghĩa của 2.5D

2.5D có nghĩa “Two-and-a-half-dee”, dịch sang tiếng Việt là “Hai-rưỡi-dee”.