2LA là gì? Nghĩa của từ 2la

2LA là gì?

2LA“Two letter acronym” trong tiếng Anh.

2LA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2LA“Two letter acronym”.

Two letter acronym: Hai chữ cái viết tắt.

Giải thích ý nghĩa của 2LA

2LA có nghĩa “Two letter acronym”, dịch sang tiếng Việt là “Hai chữ cái viết tắt”.