2LT là gì? Nghĩa của từ 2lt

2LT là gì?

2LT“2nd lieutenant” trong tiếng Anh.

2LT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2LT“2nd lieutenant”.

2nd lieutenant: Trung tá.

Giải thích ý nghĩa của 2LT

2LT có nghĩa “2nd lieutenant”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tá”.