3A là gì? Nghĩa của từ 3a

3A là gì?

3A“Triple-A” trong tiếng Anh.

3A là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3A“Triple-A”.

Triple-A: Ba A.
Hay gấp ba lần chữ cái A, tức tổng cộng có 3 chữ A gần nhau tạo thành AAA.

Một số kiểu 3A viết tắt khác:

Stage 3A: Giai đoạn 3A.
Được dùng để chỉ giai đoạn bệnh.

Three Tier A/C: Ba bậc A / C.

Giải thích ý nghĩa của 3A

3A có nghĩa “Triple-A”, dịch sang tiếng Việt là “Ba A”.