3M là gì? Nghĩa của từ 3m

3M là gì?

3M“Minnesota Mining and Manufacturing Company” trong tiếng Anh.

3M là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3M“Minnesota Mining and Manufacturing Company”.

Minnesota Mining and Manufacturing Company: Công ty Khai thác và Sản xuất Minnesota.

Giải thích ý nghĩa của 3M

3M có nghĩa “Minnesota Mining and Manufacturing Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty Khai thác và Sản xuất Minnesota”.