4D là gì? Nghĩa của từ 4d

4D là gì?

4D“Four-dimensional” trong tiếng Anh.

4D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4D“Four-dimensional”.

Four-dimensional: Bốn chiều.
thường là ba chiều không gian cộng với một chiều thời gian, đôi khi bốn chiều không gian.

Giải thích ý nghĩa của 4D

4D có nghĩa “Four-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Bốn chiều”.