4SHO là gì? Nghĩa của từ 4sho

4SHO là gì?

4SHO“For Sure” trong tiếng Anh.

4SHO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4SHO“For Sure”.

For Sure: Chắc chắn, dĩ nhiên.

Giải thích ý nghĩa của 4SHO

4SHO có nghĩa “For Sure”, dịch sang tiếng Việt là “Chắc chắn, dĩ nhiên”.

Trong đó, ta có thể dễ dàng nhận biết do cách đọc for và four (số 4) gần giống nhau, nên người ta dùng số "4" làm chữ số thay thế. Đồng thời, cũng do cách phát âm tương đương giữa "sure" (dĩ nhiên) và "sho", nên mới có cách viết kết hợp là "4sho".