5D là gì? Nghĩa của từ 5d

5D là gì?

5D“Five-dimensional” trong tiếng Anh.

5D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 5D“Five-dimensional”.

Five-dimensional: Năm chiều.

Giải thích ý nghĩa của 5D

5D có nghĩa “Five-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Năm chiều”.