8D là gì? Nghĩa của từ 8d

8D là gì?

8D“Eight-dimensional” trong tiếng Anh.

8D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 8D“Eight-dimensional”.

Eight-dimensional: Tám chiều.

Giải thích ý nghĩa của 8D

8D có nghĩa “Eight-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Tám chiều”.