9D là gì? Nghĩa của từ 9d

9D là gì?

9D“Nine-dimensional” trong tiếng Anh.

9D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 9D“Nine-dimensional”.

Nine-dimensional: Chín chiều.

Giải thích ý nghĩa của 9D

9D có nghĩa “Nine-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Chín chiều”.