A/D là gì? Nghĩa của từ a/d

A/D là gì?

A/D“Analog/Digital” trong tiếng Anh.

A/D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A/D“Analog/Digital”.

Analog/Digital: Tương tự / Kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của A/D

A/D có nghĩa “Analog/Digital”, dịch sang tiếng Việt là “Tương tự / Kỹ thuật số”.