A là gì? Nghĩa của từ a

A là gì?

A“Ampere” trong tiếng Anh.

A là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A“Ampere”.

Ampere: Ampe.

Giải thích ý nghĩa của A

A có nghĩa “Ampere”, dịch sang tiếng Việt là “Ampe”.