A10 là gì? Nghĩa của từ a10

A10 là gì?

A10“Atlantic 10 Conference” trong tiếng Anh.

A10 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A10“Atlantic 10 Conference”.

Atlantic 10 Conference: Hội nghị Đại Tây Dương 10.

Giải thích ý nghĩa của A10

A10 có nghĩa “Atlantic 10 Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị Đại Tây Dương 10”.