A2ATD là gì? Nghĩa của từ a2atd

A2ATD là gì?

A2ATD“Anti-Armour Advanced Technology Demonstration” trong tiếng Anh.

A2ATD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A2ATD“Anti-Armour Advanced Technology Demonstration”.

Anti-Armour Advanced Technology Demonstration: Trình diễn công nghệ tiên tiến chống giáp.

Giải thích ý nghĩa của A2ATD

A2ATD có nghĩa “Anti-Armour Advanced Technology Demonstration”, dịch sang tiếng Việt là “Trình diễn công nghệ tiên tiến chống giáp”.