AAA là gì? Nghĩa của từ aaa

AAA là gì?

AAA“Administration, Authorization, and Authentication” trong tiếng Anh.

AAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAA“Administration, Authorization, and Authentication”.

Administration, Authorization, and Authentication: Quản trị, Ủy quyền và Xác thực.

Một số kiểu AAA viết tắt khác:

American Automobile Association: Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ.
"Triple-A".

Anti-Aircraft Artillery: Pháo phòng không.

Amateur Athletic Association: Hiệp hội điền kinh nghiệp dư.
của Anh.

Asistencia Asesoría y Administración: Asistencia Asesoría y Administración.
tiếng Tây Ban Nha, "Hỗ trợ, Tư vấn và Quản lý" - tên gốc của quảng cáo đấu vật chuyên nghiệp Mexico Lucha Libre AAA Worldwide.

Giải thích ý nghĩa của AAA

AAA có nghĩa “Administration, Authorization, and Authentication”, dịch sang tiếng Việt là “Quản trị, Ủy quyền và Xác thực”.