AAAS là gì? Nghĩa của từ aaas

AAAS là gì?

AAAS“American Association for the Advancement of Science” trong tiếng Anh.

AAAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAAS“American Association for the Advancement of Science”.

American Association for the Advancement of Science: Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AAAS

AAAS có nghĩa “American Association for the Advancement of Science”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ”.