AAAV là gì? Nghĩa của từ aaav

AAAV là gì?

AAAV“Advanced Amphibious Assault Vehicle” trong tiếng Anh.

AAAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAAV“Advanced Amphibious Assault Vehicle”.

Advanced Amphibious Assault Vehicle: Xe tấn công đổ bộ tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của AAAV

AAAV có nghĩa “Advanced Amphibious Assault Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe tấn công đổ bộ tiên tiến”.