AABP là gì? Nghĩa của từ aabp

AABP là gì?

AABP“American Association of Bovine Practitioners” trong tiếng Anh.

AABP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AABP“American Association of Bovine Practitioners”.

American Association of Bovine Practitioners: Hiệp hội những người hành nghề chăn bò Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AABP

AABP có nghĩa “American Association of Bovine Practitioners”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội những người hành nghề chăn bò Hoa Kỳ”.