AAFES là gì? Nghĩa của từ aafes

AAFES là gì?

AAFES“Army and Air Force Exchange Service” trong tiếng Anh.

AAFES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAFES“Army and Air Force Exchange Service”.

Army and Air Force Exchange Service: Dịch vụ trao đổi quân đội và không quân.

Giải thích ý nghĩa của AAFES

AAFES có nghĩa “Army and Air Force Exchange Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ trao đổi quân đội và không quân”.