AAIS là gì? Nghĩa của từ aais

AAIS là gì?

AAIS“Advanced Airborne Interceptor Simulator” trong tiếng Anh.

AAIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAIS“Advanced Airborne Interceptor Simulator”.

Advanced Airborne Interceptor Simulator: Trình mô phỏng đánh chặn trên không tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của AAIS

AAIS có nghĩa “Advanced Airborne Interceptor Simulator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình mô phỏng đánh chặn trên không tiên tiến”.