AAMOF là gì? Nghĩa của từ aamof

AAMOF là gì?

AAMOF“As A Matter Of Fact” trong tiếng Anh.

AAMOF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAMOF“As A Matter Of Fact”.

As A Matter Of Fact: Như một vấn đề của thực tế.

Giải thích ý nghĩa của AAMOF

AAMOF có nghĩa “As A Matter Of Fact”, dịch sang tiếng Việt là “Như một vấn đề của thực tế”.