AARP là gì? Nghĩa của từ aarp

AARP là gì?

AARP“American Association of Retired Persons” trong tiếng Anh.

AARP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AARP“American Association of Retired Persons”.

American Association of Retired Persons: Hiệp hội những người về hưu Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AARP

AARP có nghĩa “American Association of Retired Persons”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội những người về hưu Hoa Kỳ”.