ABCS là gì? Nghĩa của từ abcs

ABCS là gì?

ABCS“Army Battle Command System” trong tiếng Anh.

ABCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABCS“Army Battle Command System”.

Army Battle Command System: Hệ thống chỉ huy chiến đấu trong quân đội.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ABCS

ABCS có nghĩa “Army Battle Command System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chỉ huy chiến đấu trong quân đội”.