ABD là gì? Nghĩa của từ abd

ABD là gì?

ABD“Acute Behavioural Disturbance” trong tiếng Anh.

ABD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABD“Acute Behavioural Disturbance”.

Acute Behavioural Disturbance: Rối loạn hành vi cấp tính.

Một số kiểu ABD viết tắt khác:

All But Dissertation: Tất cả trừ luận văn.

Giải thích ý nghĩa của ABD

ABD có nghĩa “Acute Behavioural Disturbance”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn hành vi cấp tính”.