ABFIST là gì? Nghĩa của từ abfist

ABFIST là gì?

ABFIST“Advanced Bradley Full Crew Interactive Skills Trainer” trong tiếng Anh.

ABFIST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABFIST“Advanced Bradley Full Crew Interactive Skills Trainer”.

Advanced Bradley Full Crew Interactive Skills Trainer: Huấn luyện viên kỹ năng tương tác Bradley Full Crew nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của ABFIST

ABFIST có nghĩa “Advanced Bradley Full Crew Interactive Skills Trainer”, dịch sang tiếng Việt là “Huấn luyện viên kỹ năng tương tác Bradley Full Crew nâng cao”.