ABN là gì? Nghĩa của từ abn

ABN là gì?

ABN“Australian Business Number” trong tiếng Anh.

ABN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABN“Australian Business Number”.

Australian Business Number: Số Doanh nghiệp Úc.
một số do chính phủ Úc cấp để đăng ký kinh doanh và được sử dụng cho mục đích đánh thuế.

Giải thích ý nghĩa của ABN

ABN có nghĩa “Australian Business Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số Doanh nghiệp Úc”.