ABSTRIPS là gì? Nghĩa của từ abstrips

ABSTRIPS là gì?

ABSTRIPS“Abstraction-Based STRIPS” trong tiếng Anh.

ABSTRIPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABSTRIPS“Abstraction-Based STRIPS”.

Abstraction-Based STRIPS: STRIPS dựa trên trừu tượng.

Giải thích ý nghĩa của ABSTRIPS

ABSTRIPS có nghĩa “Abstraction-Based STRIPS”, dịch sang tiếng Việt là “STRIPS dựa trên trừu tượng”.